А.Гречанинов. Пчелка (слова народные)

narodnye pesni dlya detskogo hora1

narodnye pesni dlya detskogo hora2

narodnye pesni dlya detskogo hora3