А.Ермолов. Дорожный инспектор

dorozhny_inspektor-001

dorozhny_inspektor-002

dorozhny_inspektor-003